سکوتم از رضايت نيست.

دلم اهل شکايت نيست.

هزار شاکی خودش داره.

خودش گيره، گرفتاره.

همون بهتر که ساکت باشه اين دل.

جدا از اين ضوابط باشه اين دل.

از اين بدتر نشه رسوايی ما.

که تنهاتر نشه تنهايی ما.

که کار ما گذشته از شکايت.

هنوز هم پايبنديم در رفاقت.

ميريزه تو خودش دل غصه هاشو.

آخه هيچکس نميخواد قصه هاشو.

کسی جرمی نکرده گر به ما اين روزها عشقی نمی ورزه.

بهايی داشت اين دل پيشترها که در اين روزها نمی ارزه.

سکوتم از رضايت نيست.

دلم اهل شکايت نيست.

هزار شاکی خودش داره.....

/ 0 نظر / 2 بازدید