عمرها می خواهد برای شناختن ایران

من از اون طرفداران پر و پا قرص استاد محمود دولت آبادی نیستم که همیشه در حلقهء مریدان سلوچ پرسه می زنند. اگرچه احترام خود ایشان و جایگاه رفیع شان در برهوت ادبیات ایران در سی سال گذشته، برای کسی مثل من و هر کس دیگری واجب است....

اما دروغ چرا؟

آی لذت می برم و به هیجان میام از اون شب که ما بودیم و محمود دولت آبادی بود و بچه های ایرن بودند و اون خانوم زیبا بود و اون آقای خیکی شبیه آریل شارون هم بود....

این عکس و مصاحبه رو می بینم همش احساس می کنم ما هم سهمی در افتخارات دولت آبادی داریم!!! جالب اینجاست که آقای اینانلو همش به ردیف اول نگاه می کرد و می گفت «استاد دولت آبادی خوش آمدید» درحالیکه استاد دولت آبادی سالن رو ترک کرده بود!

/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد امین ثامنی

ای بی ادب بنده خدا گناه داره در ضمن انگار تو عادت داری همیشه اطلاعات ناقص بدی به ملت سر کار برن؟ من که خودم اونجا بودم و دیدم که اینالو هی سوتی می داد به سختی یادم اومد کی و کجا بودی