و می رود یک روز

آن که باد او را با خود آورده بود

می رود به دست طوفان

تا انتهای شب سکوت

و می رود رها

و می رود سبک

و می رود تنها

آن که باد او را با خود آورده بود

/ 1 نظر / 23 بازدید