گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم؟
مردم : می‌خوای بکن، می‌خوای نکن
نوشین: شکوه از بخت بد اختر بکنم یا نکنم؟
مردم: می‌خوای بکن، می‌خوای نکن
نوشین: توی استخر محبت بپرم یا نپرم؟
مردم: می‌خوای بپر، می‌خوای نپر
نوشین: دو سته تا پشتک و وارو بزنم، یا نزم؟
مردم: می‌خوای بزن، می‌خوای نزن
نوشین: لاستیک عشقتو پنچر بکنم یا نکنم؟
مردم: می‌خوای بکن، می‌خوای نکن
نوشین: فوت قایم تو سماور بکنم، یا نکنم؟
مردم: می‌خوای بکن، می‌خوای نکن
نوشین: در گاراژ دلو وا بکنم، ‌یا نکنم؟
مردم: می‌خوای بکن، می‌خوای نکن
نوشین: ماشین عشقمو توش جا بکنم، یا نکنم؟
مردم: می‌خوای بکن، می‌خوای نکن
نوشین: اطلاعات و مصور بخرم، یا نخرم؟
مردم: می‌خوای بخر،می‌خوای نخر
نوشین: بابا ! چایی از بهر شما دَم بکنم، یا نکنم؟
مردم: می خوای بکن ، می خوای نکن
نوشین: گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم؟
مردم: می‌خوای بکن، می‌خوای نکن
نوشین: شکوه از بخت بد اختر بکنم یا نکنم؟
مردم: می‌خوای بکن، می‌خوای نکن
نوشین: ترک دلداده و دلبر بکنم، یا نکنم؟
مردم: می‌خوای بکن، می‌خوای نکن
نوشین: گریه‌ها در غم او سر بکنم، یا نکنم؟
مردم: می‌خوای بکن، می‌خوای نکن
نوشین: آه و فریاد به افلاک بکشم، یا نکشم؟
مردم: می‌خوای بکش، می‌خوای نکش
نوشین: دل دیوانه رو در خاک کشم، یا نکشم؟
مردم: می‌خوای بکش، می‌خوای نکش
نوشین: سینه‌ دردکشم را بدرم یا ندرم؟
مردم: می‌خوای بدر، می‌خوای ندر
نوشین: شکوه از او به خدایش ببرم یا نبرم؟
مردم: می‌خوای ببر، می‌خوای نبر
نوشین: این که نشد راهنمایی ببم؟
مردم: به حق ِ حق همینه
نوشین: این که نشد عقده‌گشایی ببم
مردم: به حقِ حق همینه
نوشین: این که جواب دل دیوونه نیست. 
مردم: به حق حق همینه
نوشین: این که جواب دل درمونده نیست 
مردم: به حق حق همینه
نوشین: به حق ِ حق درد بی‌درمونیه
به حق حق بددردیه
به حق حق درد بی‌درمونیه

/ 0 نظر / 23 بازدید