کاش اون شب ها هیچ وقت صبح نمی شد. صبحش خیلی تلخ و پوچ بود.

/ 1 نظر / 31 بازدید
من نویسی

همه ما یه جوری این شبها و صبحش رو تجربه کردیم... برای یه عده به اندازه انگشتای دست تکرار شده.. و برای یه عده دیگه بیشتر... آرزو میکنم دیگه هیچ وقت تجربه اش نکنی.[لبخند]