اردی بهشت

اردی بهشت؟

اردی بهشت

بهشت

بهشت

آرتین میگه من میرم بهشت و اونجا می خوابم و می خورم و فقط کارتون می بینم. بهشت همچین جاییه برای عزیزدل من.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید